';
side-area-logo

P A C K A G e

CBC : CAse by case

One – time service

หมายเหตุ : ในกรณี Onsite มีค่าบริการเริ่มต้นในส่วนของระยะทางโดยประเมินรวมกับความ ยาก-ง่าย ของปัญหาโดยอ้างอิงจากตาราง และเราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการให้บริการ ในกรณีดำเนินการแก้ไขสำเร็จทางเราจะไม่คิดค่าบริการในส่วนของระยะทาง

Iz : In-zOne

One – year service cOntract

Oz : OUT-zOne

One – year service cOntract

IT MA OUTsOurcing

sERvice and

sOlutiOn

กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคา