Skip to content
Home » ไอทีเพื่อธุรกิจ

ไอทีเพื่อธุรกิจ

สอนการใช้ Zoom Video Conferencing

    วิธีการใช้โปรแกรม Zoom สำหรับ Video Conferencing ตอนนี้มีวิธีที่มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างมาบอก