';
side-area-logo

H E R O S

LIST OF  HERO

                            ● Survey 
                            สำรวจเพื่อวิเคราะห์

                           ●Consult
                           ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค

                           ●Correct & Prevent
                           แก้ไขปัญหาและแนวทางป้องกัน

                           ●Install
                           ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไอทีให้เป็นไปตามมาตราฐาน

                 ●Design
                 ออกแบบและสร้างสรรค์ระบบไอที
                 ให้เหมาะกับองค์กร

                 ●Monitor
                 เฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าระบบไอที
                 จะพร้อมใช้งานตลอดเวลา

                 ●Management
                 รวบรวมข้อมูลทางไอทีที่สำคัญ
                 เพื่อการจัดการในอนาคตอย่างเป็นระบบ

                         

Networking

Firewall implementation
WAN & Bandwidth optimization
VPN implementation
Log server
Network monitoring tool implementation
Network LAN & WAN & Wi-Fi maintenance

Office Solution

Active Directory implementation
File sharing solution
SAN Storage solution
Virtualization server implementation
Wi-Fi solution
Private cloud implementation
Application migration on Solaris
Strumming over IP
VGA Extension over IP
UPS monitoring
SMS authentication solution
Data center maintenance
IT Audit for IT user
Microsoft verify

Communication

E-Mail system
Exchange migration
E-Mail marketing
Communication
Call Center solution
VoIP implementation
VDO Conference implementation

Industrial

SCADA system
Network & Wireless solution for factory